Paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios nuostatos.
1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.zaislumiskas.lt susijusios nuostatos.
2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.
  Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
  2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.zaislumiskas.lt  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
  3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
  4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
  5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.zaislumiskas.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
   Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
   1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.zaislumiskas.lt  teikiamomis paslaugomis.
   2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
   3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
   4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
   5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
   6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
   7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.zaislumiskas.lt  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
    Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
    1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
    2. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
    3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
    4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.
     Asmens duomenų apsauga.
     1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www,zaislumiskas.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
     2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
     3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
     4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
     5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

      Prekių pristatymas.

      1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje www.zaislumiskas.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
      2. Prekių pristatymo paslauga:

       2.1.Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
       2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
       2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

       3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

       4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

       5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

       Prekių grąžinimas.

       1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
       2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: info@zaislumiskas.lt Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.
       3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
       3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
       3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
       3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
       3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
       3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
       3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
       3.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo pasirinktu būdu;
       3.8. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai prekė brokuota.
       4. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 d.d. nuo grąžintų Prekių gavimo momento. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

       Baigiamosios nuostatos.

       1. www.zaislumiskas.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
       2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
       3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
       4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
       5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
       6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.